ANBI

De Belastingdienst heeft voor de Stichting Vrienden van Zuidwester een ANBI-verklaring afgegeven. Dat wil zeggen dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan ‘goeddoelinstellingen’ aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanzelfsprekend dient de gift aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website www.anbi.nl.

Het fiscaalnummer van Stichting Vrienden Zuidwester is  8121.67.855.

Hieronder meer uitleg over schenken en erven 

door mr. Leo de Kooning,

bestuurslid Vrienden van Zuidwester

Wanneer u iets te vieren hebt en u wilt de vreugde delen met de Stichting Vrienden van Zuidwester of u wilt om andere redenen de stichting financieel bedenken, dan bent u van harte welkom met een gift, legaat of erfstelling. Indien door u gewenst, mag u zelf bepalen voor welke activiteit uw financiële bijdrage wordt gebruikt.

De fiscus stimuleert giften, legaten en erfstellingen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) door (onder bepaalde voorwaarden) in de inkomstenbelasting giften aftrekbaar te maken en wat betreft de schenk- en erfbelasting, verkrijgingen vrij te stellen van belasting.
Stichting Vrienden van Zuidwester is zo’n ANBI.

Giften:
Er zijn twee soorten giften: de gewone gift en de periodieke gift.
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum bedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van (voor het jaar 2013) € 60,00. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan 10% van uw drempelinkomen.
(Drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek)
Als u de stichting regelmatig met een vast bedrag wenst te ondersteunen, is het aantrekkelijk om dit te doen door middel van een periodieke gift. Uw gift is dan geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zonder drempelbedrag en zonder maximum. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u van de belastingdienst 16% tot 52% van de gift terug.
Rekenvoorbeelden:
Stel, u doet een gift van € 250,00 en uw inkomstenbelastingtarief bedraagt 42%.
-“Gewone” gift: u betaalt netto € 250,00 en de stichting ontvangt € 250,00.
- In geval van een periodieke gift: € 250,00 minus 42% belastingvoordeel (€ 105,00), betaalt u netto  € 145,00.
  Indien u bij periodieke gift € 430,00 zou schenken, betaalt u vanwege het belastingvoordeel netto  € 250,00, maar de stichting ontvangt € 430,00.

Tot 2014 nog akte nodig

Een voorwaarde tot 1 januari 2014 voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift is wel dat u de gift laat vastleggen in een notariële akte. Vanaf 2014 is een notariële akte echter niet meer vereist. Mocht u in 2013 nog een dergelijke gift willen doen, dan komen de kosten van de notariële akte, als u dat zou willen, voor rekening van de  stichting.

Een andere voorwaarde is dat de gift gedurende ten minste vijf jaren achtereen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen wordt gedaan, welke uitkeringen uiterlijk eindigen bij uw overlijden.

Legaten en Erfstellingen:
Naast het doen van giften is het ook mogelijk de stichting bij uw overlijden financieel te steunen door in uw testament een bepaald bedrag te legateren aan de stichting of deze tot erfgename of mede-erfgename te benoemen.

Om ook in de komende jaren veel wensen van cliënten en hun begeleiders te kunnen realiseren is Stichting Vrienden van Zuidwester in grote mate afhankelijk van financiële bijdragen van particulieren, instellingen en bedrijven. Elke bijdrage is daarom zeer welkom.
Giften kunnen worden gedaan op rekening INGB 0005 3626 95 ten name van Stichting Vrienden van Zuidwester te Middelharnis. Elke bijdrage komt volledig ten goede aan de wensen van de cliënten van Zuidwester. Zie voor de verantwoording jaarverslag en verslagen op deze website.

Voor meer info:

Mocht u meer informatie wensen over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. L. de Kooning, oud-notaris (telefoonnummer 06-53 84 34 84), die deel uitmaakt van het bestuur van de Stichting Vrienden van Zuidwester. Hij zal u graag nader inlichten.