Beleidsplan

 

BELEIDSPLAN 2017-2020 STICHTING VRIENDEN VAN ZUIDWESTER

Dit is het aangepaste en geactualiseerde plan 2012-2016

Bijgesteld Beleidsplan 2017 – 2020
Evaluatie en bijsturing van het beleidsplan 2012 – 2016

In 2011 is het beleidsplan 2012 – 2016 vastgesteld en is de afspraak gemaakt dit document jaarlijks te evalueren en het waar nodig bij te stellen of aan te passen op nieuwe gezichtspunten. De uitgangspunten uit het beleidsplan 2012-2016 blijven leidend voor het bijgestelde plan.

Onderwerpen

Projecten
Nieuwe initiatieven
Communicatie
Fondsenwerving
Betrokkenheid ouders en verwanten
Bestuurssamenstelling
Administratieve organisatie
Financiële administratie
Verantwoording afleggen
Basisactiviteiten
Plannen en mogelijkheden
Bestuurssamenstelling

Projecten

De stichting gaat ook in de jaren 2017-2020 door met het mogelijk maken van twee Vriendendagen per maand. Woon- en dagbestedingsgroepen kunnen wensen indienen voor een leuke dag uit, waarvoor de stichting maximaal € 500,- beschikbaar stelt. De toewijzing van de dagen wordt door loting bepaald.

In 2016 heeft de stichting besloten het huifbedrijden niet langer als project financieel te ondersteunen. Het project is overgedragen aan de afdeling dagbesteding van de diverse Zuidwesterregio’s. Wel betaalt de stichting het onderhoud van de twee huifbedden, zolang die nog  eigendom zijn van de stichting. De stichting is voornemens die huifbedden over te dragen aan Zuidwester. Verder wil de stichting zich inzetten om fondsen te werven voor Zuidwester om het huifbedrijden te ondersteunen. 

Gezien op het positieve resultaat voor de cliënten wil de stichting doorgaan met het aanbieden van workshops. Afhankelijk van de resultaten van fondsenwerving voor dit doel kunnen de woon- en dagbestedingsgroepen kiezen uit één of twee workshops per jaar.

 

In 2017 zal worden gestart met het project Muziek op Reis: een muzikale trektocht langs woningen en dagbestedingslocaties. Daarbij kan worden gekozen uit een breed aanbod van muzikanten/entertainers, koren en bands. Grotere gezelschappen zullen optreden in de diverse restaurants van Zuidwester. Opzet is deze reis ook voort te zetten in de jaren 2018 en verder.

Ook in de jaren 2017- 2020 zal de stichting doorgaan met het vervullen van grote en kleine wensen van groepen voor materialen.

Nieuwe initiatieven

Onderzocht zal worden, in samenwerking met de vakgroep dagbesteding van Zuidwester, of er binnen Zuidwester behoefte is aan toneelactiviteiten en zo ja, of de stichting daarin een rol kan spelen.

Communicatie

De stichting heeft een druk bezochte facebookpagina, waarop aandacht wordt geschonken aan haar activiteiten.

Elke twee maanden zal aan alle bekende emailadressen een nieuwsbrief worden gezonden m.b.t. de activiteiten van de stichting.

De werkgroep Communicatie zal zoveel mogelijk aanwezig zijn op zomer- en winterfeesten etc. van Zuidwester om daar het werk van de stichting te promoten.

Er zal een handleiding worden gemaakt over hoe en door wie gebruik gemaakt kan worden van de inzet van de stichting.

Fondsenwerving

Voor alle projecten van de stichting zal fors worden ingezet op het verkrijgen van fondsen bij de landelijke, regionale of plaatselijke circuits. Behalve een van de bestuursleden zal ook de ambtelijk secretaris zich hiervoor inzetten.

Betrokkenheid ouders en verwanten

De stichting blijft zich op alle mogelijke manieren inzetten voor een grotere betrokkenheid van cliëntvertegenwoordigers bij het werk van de stichting. Het zal daarbij ook gaan om het verkrijgen van financiële steun.

Administratieve organisatie

Met 8 uren per week ambtelijke ondersteuning vanuit Zuidwester staat de administratie goed op poten . Het secretariaat is in staat adequaat te reageren op vragen uit het werkveld.

Financiële organisatie

De penningmeester geeft per vergadering een duidelijk inzicht in de financiële stand van zaken en van de te verwachten kosten en inkomsten.

Verantwoording afleggen

De financiële stukken worden jaarlijks gecontroleerd. Aan de Raad van Bestuur van Zuidwester en op de website van de stichting wordt het financieel jaarverslag van het afgelopen jaar gepresenteerd.

Bestuurssamenstelling:

De stichting blijft zich inzetten voor het werven van nieuwe bestuursleden, enerzijds voor aanvulling van het bestuur, anderzijds om op korte of langere termijn de zittende bestuursleden te kunnen  opvolgen.

Op 1 januari 2017 bestaat het bestuur uit:

Aad van Vliet, voorzitter

Floor Bremmers, secretaris, workshops

Ari Prins, penningmeester

Joop Hamelink, fondsenwerving

Lies Russel, lid, communicatie

Dineke van Winkelhof, lid

Sandra Steenhorst, adviseur namens Raad van Bestuur Zuidwester

Miranda Nooijen, ambtelijk secretaris, fondsenwerving

Leo de Kooning, juridisch adviseur

                            -----------------------------------------------------------------------

 

Beleidsplan 2014-2015 /sites/default/files/PDF%20beleidsplan%202014%20-%202015.pdf

Beleidsplan 2012-2016/sites/default/files/PDF%20Beleidsplan%20Vrienden%20van%20Zuidwester%20voor%202012%20-%202016.pdf