Jaarcijfers

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

 

JAARCIJFERS 2017

 

Voorlopige Jaarrekening 2017 Stichting Vrienden van Zuidwester

Balans per 31 december 2017

 

Activa                                                

Saldo ING rekening                           €        2.551.72

Saldo spaarrekening ING                 -        63.534,44

Saldo RABO rekening                      -          3.426,80

                                                  ---------------------

Totaal                                                €        69.512,96

                                                  ===========

Passiva

Algemene reserve

Eigen vermogen per 1 januari 2017  €        86.378,03

Resultaat kalenderjaar 2017             -        -16.865,34

                                                  ---------------------

Eigen vermogen per 31 december    €       69.512,96

                                                  ===========

 

Toelichting op balans:

De stichting tracht een ruime reserve aan te houden. Enerzijds om voldoende financiën te hebben om uitgaven vóór te kunnen financieren, waarvoor door fondsen toezeggingen zijn gedaan. Anderzijds om, nu vanaf 2017 niet langer een subsidie van de stichting Zorgondersteuningsfonds zal worden ontvangen en andere inkomsten nog niet optimaal zijn, voldoende geld in kas te hebben om vriendendagen en workshops te kunnen blijven aanbieden, alsmede in staat te zijn de door de fondsen gevraagde eigen bijdragen bij het realiseren van wensen te kunnen betalen.

Overzicht baten en lasten kalenderjaar 2017

BATEN:

Inkomsten fondsenwerving                                €    22.914,06

Giften/ donaties                                                   -      2.915,19

Vriendenloterij                                                     -      1.266,26

Muziek op Reis                                                    -         333,50

Rente spaarrekening ING                                   -         156,42

Vriendendagen                                                   -       2.500,00

(werkgroep) Communicatie                              -          162,25

Workshops                                                         -             3,50

                                                                      -----------------

Totaal                                                                 €    29.917,68

                                                                      =========

LASTEN:

Bankkosten                                                       €         256,43

Huifbedrijden                                                    -          260,00

(werkgroep) Communicatie                             -          782,00                             

Vriendendagen                                                  -       6.952,46

Reiskosten                                                        -        1.154,73

Workshops                                                       -       10.821,99        

Wensen                                                            -       10.335,04

Webhosting                                                      -             72,40

Muziek op Reis                                                -      13.064,86

Onvoorzien                                                      -            190,05

Fondsenwerving                                             -         2.826,04

                                                                      --------------------

subtotaal                                                          €      46.716,00

resultaat kalenderjaar 2017                                    -16798,32

                                                                      ---------------------

Totaal                                                              €       29.917,68

                                                                       ===========

 

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De stichting verkrijgt haar inkomsten uit fondsenwerving (sponsoring), uit (eenmalige) giften en bijdragen van donateurs.

Tevens wordt door een aantal cliëntvertegenwoordigers, dat de stichting als begunstigde heeft aangewezen, meegespeeld in de Vriendenloterij.

Het Zorgondersteuningsfonds heeft de vriendenstichtingen van de zorgaanbieders die deel uitmaakten van de voormalige Open Ankh, ondersteund met een subsidie van  € 250.000,-, uit te betalen in vijf jaarlijkse termijnen van € 50.000,-. In 2016 is de laatste termijn ontvangen.

Wat betreft de fondsen die de stichting hebben ondersteund, alsmede de door die steun vervulde wensen, wordt verwezen naar het jaarverslag 2017. Overigens willen niet alle fondsen bij name worden genoemd.

De stichting biedt aan woon- en dagbestedingsgroepen de mogelijkheid een Vriendendag aan te vragen. Jaarlijks worden 24 van deze dagen toegekend. Voor die dagen wordt van de door de groep gemaakte kosten maximaal € 500,00 vergoed.

In 2017 heeft de stichting workshops georganiseerd waarvoor woon- en dagbestedingsgroepen konden inschrijven. Zie voor een verdere toelichting het jaarverslag. 

De batenpost “Vriendendagen” betreft bijdragen van cliëntvertegenwoordigers, datzelfde geldt voor de batenpost “Muziek op Reis”.

De werkgroep Communicatie heeft bij diverse activiteiten van Zuidwester acte de presence gegeven en daarbij van diverse bezoekers een bijdrage voor het werk van de Vrienden gekregen. Ook zijn voor die activiteiten kosten gemaakt. Verder is communicatiemateriaal gemaakt.

De post “Reiskosten” betreft de reiskostenvergoeding voor de bestuursleden.

De lastenpost “Fondsenwerving” betreft een terugbetaling aan een fonds doordat een door een woongroep gedane wens, waarvoor dit geld was bestemd, kwam te  vervallen.

                                                  -----------------------------------------

 

Link naar  Jaarcijfers 2017 in pdf/sites/default/files/PDF%20Jaarverslag%202017.pdf

Link naar Jaarcijfers 2016sites/default/files/PDF%20Jaarrekening%202016%20Vrienden%20van%20Zuidwester.pdf

Link naar Jaarcijfers 2015/sites/default/files/PDF%20%20Financieel%20jaarverslag%202015%20Stichting%20Vrienden%20ZuidWester.pdf

Link naar Jaarcijfers 2014/sites/default/files/PDF%20Financieel%20jaarverslag%202014%20Stichting%20Vrienden%20ZuidWester.pdf

Link naae Jaarcijfers 2013/sites/default/files/PDF%20Financieel%20jaarverslag%202013%20Stichting%20Vrienden%20ZuidWester.pdf

Link naar Jaarcijfers 2012/sites/default/files/PDF%20Financieel%20jaarverslag%202012.pdf