Jaarverslag

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018
 

 

Stichting Vrienden van Zuidwester
Jaarverslag 2017

In dit jaarverslag rapporteert Stichting Vrienden van Zuidwester over de activiteiten die in 2017 hebben plaats gevonden. De activiteiten zijn er op gericht om de leefomstandigheden van de cliënten van Zuidwester te verbeteren en leuker te maken.

Voor de cliënten is 2017  een fijn jaar geweest. Voor velen van hen kon een wens in vervulling gaan. Zo werden veel Vriendendagen ingevuld en aanvragen voor materialen en activiteiten gehonoreerd. Die  aanvragen  betroffen o.m. SMI materiaal, materialen voor de artistieke knutselhulp Silhouette Cameo, barbecue, speelgoed, iPad en  armsteunen duofiets, motomed en duofiets. Ook vond weer ondersteuning plaats van diverse projecten en activiteiten, zoals Paasmarkt, Nazomerfeest en Heel Delta Bakt.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit de dames Dineke van Winkelhof, Lies Russel en Floor Bremmers en uit de heren Aad van Vliet, Ari Prins en Joop Hamelink. Deze personen zetten zich belangeloos in voor de stichting. Mevrouw Cobie Deuze heeft  vanuit haar functie binnen Zuidwester het bestuur van de stichting ondersteund. Mevrouw Miranda Nooijen, ambtelijk secretaris van de Vrienden, heeft vanaf 1 januari 2017 de taken van mevrouw Ina Jochems overgenomen.

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie, met als doel meer bekendheid te geven  aan de Stichting Vrienden van Zuidwester, heeft deelgenomen aan diverse activiteiten van Zuidwester en  diverse acties ondernomen. In de praktijk betekende dit onder andere met een stand aanwezig zijn op diverse markten zoals het Nazomerfeest, bijdragen leveren voor het relatiemagazine van Zuidwester, persberichten en de nieuwsbrieven voor cliëntvertegenwoordigers en personeel, regelmatig eigen nieuwsbrieven publiceren over de activiteiten van de Vrienden, acties voeren voor het werven van nieuwe donateurs (Vrienden) en het ontwerpen van affiches en kaarten om  activiteiten (met name “Muziek op reis”) te promoten zowel bij de cliënten en begeleiding als ouders en verwanten. Het bijhouden  van de website en een goed bekeken Facebookpagina behoort ook tot de taken. Vooral die laatste wordt bijna dagelijks bijgewerkt met nieuws over de diverse activiteiten  van de Vrienden.

Fondsenwerver

In 2017 zijn de Vrienden zelf fondsen gaan werven, met ondersteuning van de ambtelijk secretaris.

Het bestuurslid Joop Hamelink heeft deze taak op zich genomen.

Dit heeft er toe geleid dat wij het project Muziek op Reis hebben kunnen uitvoeren en diverse wensen hebben kunnen vervullen zoals: 2 duofietsen, SMI materiaal, tover- en belevingstafels.

Bijzondere projecten van de stichting:

Naast het vervullen van vele ingediende wensen steunt Stichting Vrienden van Zuidwester ook een aantal (vaste) projecten. Dat waren in het verslagjaar:

a.Vriendendagen

Sinds een aantal jaren kent de stichting het fenomeen “Vriendendagen”. Een Vriendendag is een uitstapje of activiteit met een groep, dit kan een woongroep zijn maar ook een dagbestedingsgroep, naar een door hen zelf gekozen doel.  Per Vriendendag worden de kosten tot een maximum van        € 500,00  betaald door de Vrienden van Zuidwester. Maandelijks wordt geloot welke twee groepen cliënten de gelukkigen zijn  in de eerstkomende maand.  

b.Workshops

In 2017 hebben de Vrienden Zuidwesterbreed  weer een groot aantal workshops voor cliënten georganiseerd. Het ging daarbij onder meer om workshops creatief bezig zijn, chocoladebonbons maken, koken, dansen, yoga, toneel, muziek maken, taartjes versieren, en clownskunst. Per groep, ook dit kon zowel een woongroep als dagbestedingsgroep zijn,  kon men zich aanmelden voor 2 workshops. 

Het doel was om door middel van een activiteit de cliënten een actief en plezierig dagdeel te bezorgen en afhankelijk van de workshop,  iets tastbaars mee geven.  De workshops waren laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus binnen Zuidwester.

Meer dan 1000 cliënten hebben enthousiast aan de workshops meegedaan.  Besloten is om in 2018 ook weer workshops te organiseren.

c.  Muziek op reis

In 2017 bestond  Stichting Vrienden van Zuidwester 15 jaar. Dit hebben de Vrienden samen met de cliënten van de Zuidwester gevierd. In dit kader  zijn de Vrienden al in 2016 gestart met de voorbereidingen van een muziekspektakel: “Muziek op reis”. In het verslagjaar werd gedurende 3 weken in alle regio’s/locaties van Zuidwester muziek ten gehore gebracht, waarvoor de cliënten zelf wensen hadden kunnen indienen en waaraan indien mogelijk zij ook zelf konden meedoen. Het project “Muziek op Reis” is binnen Zuidwester zeer enthousiast ontvangen.

Financiën

De inkomsten van Stichting Vrienden van Zuidwester hebben in 2017  bestaan uit:

giften van Vrienden (donateurs)
fondsenwerving
opbrengst vanuit de Vriendenloterij

 

Zie verder het financiële jaarverslag.

 

Hellevoetsluis, maart 2017

Floor Bremmers

                   -----------------------------------------------

 

Link naar pdf Jaarverslag 2017/sites/default/files/PDFJaarverslag%202017.pdf

Link naar pdf Jaarverslag2016/sites/default/files/PDF%20Jaarverslag%20%202016%20.pdf

Link naar pdf Jaarverslag 2015/sites/default/files/PDF%20Jaarverslag%202015%20Vrienden%20van%20Zuidwester.pdf

Link naar pdf Jaarverslag 2014/sites/default/files/PDF%20Jaarverslag%202014%20.pdf 

Link naar pdf Jaarverslag 2013/sites/default/files/PDF%20Jaarverslag%202013.pdf

Link naar pdf Jaarverslag 2012/sites/default/files/PDF%20jaarverslag%202012_0.pdf