Wie zijn wij

Zuidwester

Zuidwester is een zorginstelling voor cliënten met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en stoornis in het autismespectrum.
De Zuidwester locaties zijn verspreid over de provincies Zuid-Holland (Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Rotterdam en Hoeksche Waard), Zeeland en  West-Brabant.

 

Visie

De medewerkers van Zuidwester zetten zich op een geweldige manier in voor het welzijn van de cliënten van Zuidwester. Steeds vaker ontbreken echter de middelen om de extra dingen te doen die nu juist ‘het verschil’ maken. De Vrienden van Zuidwester willen door middel van verwerven van gelden die extra zaken toch mogelijk te maken. Zij neemt het initiatief voor nieuwe activiteiten en denkt mee in de ontwikkeling daarvan. Zo hebben de Vrienden meegeholpen aan de opzet van schilder- en keramiekateliers en speciaal voor de groep met eerdere beperkingen en eventueel spasmen het project huifbedrijden. Ook hebben de Vrienden in het verleden het initiatief genomen voor cursussen, zoals ‘omgaan met geld’ en ‘mode & styling’.

Ons doel

Omdat de overheid een terugtrekkende beweging maakte in de zorgverlening en de financiering van de zorg voor verstandelijk/lichamelijk beperkte mensen, kwam er minder geld en waren en zijn er nog steeds minder mogelijkheden voor een goed en leuk leven voor cliënten. Daarom is in 2002 de stichting Vrienden van Zuidwester opgericht. De vriendenstichting wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en het welbevinden van de cliënten van Zuidwester. De stichting wil dat bereiken, zoals ook aangegeven in het beleidsplan 2021-2024, door:

  • het jaarlijks realiseren van workshops;
  • het mogelijk maken van Vriendendagen;
  • het jaarlijks programma Muziek op reis;
  • het vervullen van materiële wensen

De vriendenstichting neemt daarnaast ook initiatieven voor nieuwe activiteiten en denkt mee in de ontwikkeling daarvan.

Het realiseren van een en ander wordt mogelijk gemaakt vanuit het eigen vermogen, onder meer gevuld door het werven van donateurs en het doen van een beroep op ondernemers en plaatselijke, regionale en landelijke fondsen en serviceclubs. Daarnaast beschikt de stichting over

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Aad van Vliet, voorzitter
  • Ari Prins, penningmeester
  • Floor Bremmers, secretaris
  • Dineke van Winkelhof
  • Joop Hamelink, lid (fondsenwerving)
  • Sandra Steenhorst, waarnemend/adviserend lid namens de Raad van Bestuur van Zuidwester.

Het bestuur wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Alicia Tax en Leo de Koning, juridisch adviseur. Het bestuur verricht zijn werkzaamheden om niet. Alleen de door de leden gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Het bestuur vergadert zesmaal per jaar of zoveel meer als nodig blijkt.

Vacature

Momenteel hebben we een vacature voor voorzitter en voor bestuurslid, bij voorkeur afkomstig uit de regio Goeree-Overflakkee, Zeeland of Noord-Brabant.

Fondsenwerving

De inkomsten van Vrienden van Zuidwester bestaan uit donaties van Vrienden, giften van ouders en verwanten van cliënten van Zuidwester en bedrijven die ons een warm hart toedragen.

Van alle activiteiten die de Vrienden van Zuidwester jaarlijks organiseren, wordt een belangrijk deel mogelijk gemaakt door regionale serviceclubs en regionale- en landelijke vermogensfondsen.